ـعشقـ منـ ...

ـعشقـ منـ ...

سلام!
خوش آمدید!
من چیزی نیستم که در مورد خودم بگم!!!
هر چی که هستم از خدا دارم! :)

.............................................................
عاغا
جون من نظر بزارین!!!!!


۲ مطلب با موضوع «حسین پناهی» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰


 هیچ وقت

 هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد 
 
 امشب دلی کشیدم

 شبیه نیمه سیبی 
 
 که به خاطر لرزش دستانم

 در زیر آواری از رنگ ها 
 
 ناپدید ماند ...
 « حسین پناهی »
  • ۰
  • ۰

رای خریدن عشق، هرکس هرچه داشت آورد،دیوانه چون هیچ نداشت وگریست(گمان کردندچون هیچ ندارد میگرید)اماهیچکس ندانست که قیمت عشق ،اشک است
حسین پناهی